Padrón fiscal da taxa por rede de sumidoiros. Exercicio 2018