Perfil do contratante

Mesa Contratación Permanente

A Mesa de Contratación Permnente do Concello está constituída polo seguintes membros, designados por acordo do Pleno do Concello en sesión celebrada o 28/02/2018.

PRESIDENTE TITULAR: D. Carlos Martínez Carrillo - Alcalde

PRESIDENTE SUPLENTE: Dª. María Jesús Piñeiro Caldelas (PP)

VOGAL 1ª: Dª. Beatriz Amenal Junquera (PSdeG-PSOE)

VOGAL SUPLENTE: D. Ramón Manuel Lago Lestón (PSdeG-PSOE)

VOGAL 2º: D. Carlos J. Méndez-Losada Abalo - Secretario -Interventor

VOGAL 3º : D. Carlos J. Sanmartín Carrera

VOGAL 4º: Dª. Clara Mª Lema Rodríguez

SECRETARIA TITULAR: Dª. Mercedes Pereiras Caldelas, funcionaria do Concello.

SECRETARIO/A SUPLENTE: Un/unha funcionario/a municipal.

VOGAIS SUPLENTES: Dª Mª Cruz Vilas Giadanes, Mª Teresa Amenal Junquera.

 

PCC 2008-2011: Adxudicación provisional. AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN PONTE ULLA

 

Tramitación : ORDINARIA

Procedemento: PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

Órgano de adxudicación:XUNTA DE GOBERNO

Data de adxudicación: 09/06/2009

Data de publicación no perfil do contratante: 10/06/2009

 

AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN PONTE ULLA (CÓDIGO 09.3300.0090.0)

Orzamento base licitación: 132.853,63 EUROS

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a adxudicación mediante procedemento aberto dun vehículo tipo tractor

 

I.- OBXECTO DO CONTRATO.- Constitúe o obxecto do contrato a subministración ao Concello de Vedra dun vehículo tipo tractor, nos termos e condicións establecidas no presente prego de cláusulas económico administrativas particulares.

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.- Procedemento aberto con diversos criterios de adxudicación.

Páginas